MySQL

Postgre

SQLite

DynamoDB

Firebase

MongoDB